Vedtægter

§1.
Navn og hjemsted
Klubbens navn er Kolding Motion, stiftet den 29. marts 1995 med hjemsted i Kolding Kommune.

§2.
Formål
Klubbens formål er at skabe samling omkring løb på motionsplan.

§3.
Medlemskab
Klubben er medlem af Dansk Idrætsforbund under specialforbundet, Dansk Atletik Forbund, og er underkastet disse love og bestemmelser.

§4.
Medlemmer
Klubben består af aktive medlemmer.
Der kan optages passive medlemmer, som har ret til deltagelse i klubbens arrangementer.
Kolding Motion optager ikke medlemmer under 15 år. Unge under 15 år, der opsøger klubben, henvises til Koldings øvrige motionsklubber.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamling. Et medlem, der modarbejder klubben eller ikke opfylder klubbens love, kan ekskluderes af bestyrelsen. Denne afgørelse kan af det ekskluderede medlem indankes for en generalforsamling. Et ekskluderet medlem kan optages på ny med generalforsamlingens godkendelse.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt.

§4.1.

Klubrekorder

Medlemmer, der ønsker at sætte klubrekord, skal opfylde følgende betingelser for at rekorden kan registreres som gældende: Medlemmet skal ved løbstilmelding være medlem af Kolding Motion. Medlemmet skal ved løbet være tilmeldt i eget navn og under klubnavn skal registreringen være Kolding Motion. Ved løbet skal medlemmet være iført officielt klubtøj med logo.

§5.

Kontingent
Kontingent fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen af generalforsamlingen.
Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion.

§6.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på Kolding Motions hjemmeside, ved opslag i klublokalet og via e-mail til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 20% af klubbens medlemmer skriftlig begærer det, eller på foranledning af klubbens bestyrelse.
Indkaldelse sker efter foranstående regler for ordinær generalforsamling.
Af indkaldelse skal fremgå dagsordens indhold.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Passive medlemmer kan ikke stemme.

§7.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af kasserer (ulige år)
 8. Valg af øvrige bestyrelse, 5 medlemmer, med 2 valgt i lige år og 3 i ulige år.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 11. Eventuelt

§8.

Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 12 og § 13, afsnit 2.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra et stemmeberettiget medlem skal afstemningen og valg foregå skriftligt, ligesom afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§9.

Bestyrelsen – valg

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslytninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formand og kasserer vælges ved en særlig afstemning.
Genvalg kan finde sted.

§10.

Konstituering – Tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – og inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
I formanden fravær indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubbens af formanden, næstformanden og kasserer i foreningen.

§11.

Regnskab

Regnskabsåret er 1/1 – 31/12
For generalforsamlingen forelægges det reviderede regnskab, status og budget til godkendelse.
Regnskabet kan ses på Kolding Motions hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

§12.

Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 75% af de afgivne stemmer er for forslaget.

§13.

Klubbens opløsning
Bestemmelserne om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutningdygtighed kræves, at mindst 50% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 75% af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til lokalt idrætslige formål.

På generalforsamlingen den 13. november 2013 tilføjes § 4.1 Klubrekorder.